اهواز
رطوبت: 34 درصد
ميدان ديد: 9.99 کيلومتر
فشار: 982.05 متر مربع
طلوع آفتاب: 6:44 ق/ظ
غروب آفتاب: 7:42 ب/ظ
دماي فعلي: 27 درجه سانتيگراد
روز: چهار شنبه
حداقل: 22 درجه سانتيگراد
حداکثر: 36 درجه سانتيگراد
روز: پنج شنبه
حداقل: 23 درجه سانتيگراد
حداکثر: 39 درجه سانتيگراد
روز: جمعه
حداقل: 26 درجه سانتيگراد
حداکثر: 41 درجه سانتيگراد
روز: شنبه
حداقل: 23 درجه سانتيگراد
حداکثر: 38 درجه سانتيگراد
روز: يک شنبه
حداقل: 24 درجه سانتيگراد
حداکثر: 39 درجه سانتيگراد